Papita | پاپیتا
Papita | پاپیتا

شعر موزون آموزش کلمات ساده برای کودکان خانم لدی

https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/86bfa9a30d7ea02025cf655adcf992be22630935-480p.mp4

https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/86bfa9a30d7ea02025cf655adcf992be22630935-480p.mp4

ادامه مطلب

الفبای انگلیسی و کلمات برای کودکان فوق العاده جذاب و موزون

https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d22035bad24f4bf13497f8c20cccf3b222682146-720p.mp4

https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d22035bad24f4bf13497f8c20cccf3b222682146-720p.mp4

ادامه مطلب

قصه شیر و موش

https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/99980e795269aa6bd6236de84b1e1fed22455900-720p.mp4

https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/99980e795269aa6bd6236de84b1e1fed22455900-720p.mp4

ادامه مطلب

شعر بسیار جذاب آموزش زبان انگلیسی میوه ها

https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/518fc9965bc6bb1901cd26ddea35a89322397020-360p.mp4

https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/518fc9965bc6bb1901cd26ddea35a89322397020-360p.mp4

ادامه مطلب

کارتون و انیمیشن بسیار جذاب آموزش کلمات انگلیسی

https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/87fa41174ed1214222cfde3b998ea99d22397651-720p.mp4

https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/87fa41174ed1214222cfde3b998ea99d22397651-720p.mp4

ادامه مطلب