سام و مل در این ویدئو و این درس به بچه ها حتی بزرگترها😅😉 آموزش می دهند چطوری خودشون را به انگلیسی معرفی کنن و چطوری از دیگران بخوان تا خودشان را معرفی کنن.👌✌😷✅

سام و مل در این ویدئو و این درس به بچه ها حتی بزرگترها😅😉 آموزش می دهند چطوری خودشون را به انگلیسی معرفی کنن ...