Papita | پاپیتا
Papita | پاپیتا

ترم دوم پاپیتا

ترم دوم : پازل حیوانات

بیش از ۶۰ حیوان آبی و خاکی و حشره

تمام حیوانات تصویر و صدا دارند

تمامی حیوانات تلفظ و نوشتار دارند

تمام حروف و اسامی حیوانات دارد

هیچگونه محدودیت زمانی در استفاده ندارد

توضیحات پروژه

در این ترم بیش از ۶۰ حیوان آبی و خاکی و حشره معرفی شده است که اسامی آنها با شکل بصورت پازل های ۴ تیکه و ۶ تیکه آموزش داده می شود.