اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

ترم ششم پاپیتا

ترم ششم : اعداد و ریاضی

تمام اعداد پایه

تمام اعداد تصویر و صدا دارند

تمامی اعداد تلفظ دارند

دارد خیلی جذاب

هیچگونه محدودیت زمانی ندارد

توضیحات

در این بازی زبان آموز اعداد را فرامی گیرد اسامی اعداد و ترتیب آنها را به انگلیسی یاد می گیرد. همچنین جمع را هم آموزش می بیند. بازی هوش و سرعت و دقت در این ترم آماده شده است که در قالب آن تلفظ و اسامی و نوشتار اعداد آموزش داده می شود.