Papita | پاپیتا
Papita | پاپیتا

ترم نهم پاپیتا

ترم نهم : اشکال هندسی

اسامی اشکال و ترسیم آنها

تمام اشکال تصویر دارند

تمامی اسامی اشکال تلفظ دارند

دارد

هیچگونه محدودیت زمانی ندارد

توضیحات

در ترم اشکال فرزند شما هم با اسامی انگلیسی اشکال آشنا می شود و هم می تواند با تمرکز و دقت این اشکال را ترسیم و بعد از ترسیم اسامی آنها را تلفظ نماید. در این مرحله پازل اشکال هم وجود دارد . یکی از اهداف این ترم تقویت قدرت تحلیل و انتخاب فرزند شما می باشد. باید بازی کنید تا ببینید چه خبره :))))