Papita | پاپیتا
Papita | پاپیتا
تصاویر و توضیحاتی از پاپیتا

تصاویر و توضیحاتی از پاپیتا

ترم سوم پاپیتا

ترم سوم : میوه ها و سبزیجات تعداد : بیش از ۴۰ میوه و سبزیجات تصویر : همه میوه ها و سبزیجات تصویر دارد تلفظ : تمامی موارد تلفظ و ...

ترم پنجم پاپیتا

ترم پنجم : نوشتار حیوانات تعدا حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان و پرنده تصویر و صدا : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی حیوانات تلفظ ...