Papita | پاپیتا
Papita | پاپیتا
مروری کلی بر پاپیتا

مروری کلی بر پاپیتا

ترم دهم پاپیتا

ترم دهم : اعضا بدن تعداد : اسامی اعضا بدن مثل سر و صورت تصویر و صدا : تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی اسامی تلفظ دارند انیمیشن ...

ترم نهم پاپیتا

ترم نهم : اشکال هندسی موضوع : اسامی اشکال و ترسیم آنها تصویر و صدا : تمام اشکال تصویر دارند تلفظ : تمامی اسامی اشکال تلفظ دارند انیمیشن : دارد ...

ترم هشتم پاپیتا

ترم هشتم : تمرین هفت ترم گذشته تعدا کلمات : شامل ترم های قبل است تصویر و صدا : تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : همه اسامی تلفظ دارند ...

ترم هفتم پاپیتا

ترم هفتم : نوشتن اعداد و حروف تعدا حروف : تمام حروف انگلیسی و اعداد تصویر و صدا : تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی حروف و اعداد ...

ترم ششم پاپیتا

ترم ششم : اعداد و ریاضی تعداد اعداد : تمام اعداد پایه تصویر و صدا : تمام اعداد تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی اعداد تلفظ دارند انیمیشن ...

صفحه استارت پاپیتا

صفحه استارت پاپیتا شماره نسخه ۴.۰.۳ مبلغ پاپیتا : ۳۰ هزار تومان پلتفرم عرضه شده: Android & IOS توضیحات به دلیل وجود نسخه ای غیر رسمی و فیک پاپیتا در ...

ترم اول پاپیتا

ترم یک : الفابت محتوا : تمام حروف انگلیسی تصویر کلمات : همه کلمات تصویر دارد تلفظ کلمات : تمام کلمات تلفظ دارد انیمیشن : تمام حروف و کلمات دارای ...

ترم دوم پاپیتا

ترم دوم : پازل حیوانات تعداد حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان آبی و خاکی و حشره تصویر حیوانات : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی ...

ترم چهارم پاپیتا

ترم چهارم : رنگ ها تعداد رنگ ها : آموزش بیش از ۲۰ رنگ تلفظ رنگ ها : تمام حروف و رنگ ها تلفظ دارد انیمیشن : انیمیشن و صدای ...