اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
بایگانی‌ها اینماد - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

بایگانی‌ها اینماد - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

پاپیتا

ترم دهم پاپیتا

ترم دهم : اعضا بدن تعداد : اسامی اعضا بدن مثل سر و صورت تصویر و صدا : تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی اسامی تلفظ دارند انیمیشن ...

papita

ترم نهم پاپیتا

ترم نهم : اشکال هندسی موضوع : اسامی اشکال و ترسیم آنها تصویر و صدا : تمام اشکال تصویر دارند تلفظ : تمامی اسامی اشکال تلفظ دارند انیمیشن : دارد ...

papita

ترم هشتم پاپیتا

ترم هشتم : تمرین هفت ترم گذشته تعدا کلمات : شامل ترم های قبل است تصویر و صدا : تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : همه اسامی تلفظ دارند ...

papita farsi

ترم هفتم پاپیتا

ترم هفتم : نوشتن اعداد و حروف تعدا حروف : تمام حروف انگلیسی و اعداد تصویر و صدا : تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی حروف و اعداد ...

papita

ترم ششم پاپیتا

ترم ششم : اعداد و ریاضی تعداد اعداد : تمام اعداد پایه تصویر و صدا : تمام اعداد تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی اعداد تلفظ دارند انیمیشن ...

papita

ترم دوم پاپیتا

ترم دوم : پازل حیوانات تعداد حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان آبی و خاکی و حشره تصویر حیوانات : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی ...

papita

شعر موزون آموزش کلمات ساده برای کودکان خانم لدی

آموزش اسم و حروف حیوانات لدی

farsi papita

ترم چهارم پاپیتا

ترم چهارم : رنگ ها تعداد رنگ ها : آموزش بیش از ۲۰ رنگ تلفظ رنگ ها : تمام حروف و رنگ ها تلفظ دارد انیمیشن : انیمیشن و صدای ...

papita farsi

ترم سوم پاپیتا

ترم سوم : میوه ها و سبزیجات تعداد : بیش از ۴۰ میوه و سبزیجات تصویر : همه میوه ها و سبزیجات تصویر دارد تلفظ : تمامی موارد تلفظ و ...